Kamerasystem

Integration av ett fullvärdigt VMS i Noctu ger en större dimension av säkerhet. Larm och händelser kan kompletteras med live-bilder och inspelat material, bredvid ritningarna och endast ett klick på t.ex. en dörr räcker för att få se en kamerabild.

Varje enskild detektor i Noctu kan kopplas till en kamera och på så sätt snabbt plockas fram. Att leta fram rätt kamera behövs därmed inte och tiden till att visa relevant video minimeras.

Larm och inspelningar
Förutom att visa live-video från en kamera kan även inspelat material visas. Vid klick på ett larm i larmkön eller loggboken kan tillhörande kamera med inspelning visas direkt. Behovet av två separata system och problem med att tidsstämplar inte är korrekta försvinner med Noctu och gör arbetet snabbare och enklare.

Automatisk visning
I händelse av ett larm eller någon annan förinställd manöver kan Noctu plocka fram aktuell kamerabild utan att operatören behöver göra något. Överfallslarm, en passering på en speciell dörr eller anrop från en porttelefon är exempel på händelser som kan visa en utvald kamera på en skärm.

Zoom och panorering
På ritningarna i Noctu kan zoom- och panoreringsområden definieras. Klickning i ett område riktar in en kamera och zoomar in vid behov. Detta är användbart vid t.ex. områdesövervakning större ytor eller korridorer. Noctu kan också låta kameror zooma och panorera automatiskt vid passeringar på en dörr, aktivering av larm eller andra händelser.

Fristående videoskärmar
Vid behov kan separata skärmar med visning av live-video och inspelat material installeras på valfria platser i anläggningen. Det kan vara en skärm i taket vid en entré som visar besökare att anläggningen är videoövervakad eller videoväggar i ett kontrollrum.

I Noctu har vi integrerat följande kamerasystem: